Arama için en az 4 karakter girmelisiniz

Bilgilendirme

Çalışanlarımızın gider bildirimi ve bu bildirimlere ilişkin doküman yönetiminin yapıldığı EBA isimli uygulamada bulunan, uygulamayı kullanan çalışanlarımızın sicil numarası, ad, soyad, işe başlangıç tarihi, çalıştığı birim, göreve ait unvan ve şirket e-posta adresi bilgilerinin 31.12.2022 tarihinde uygulamaya yetkisiz erişimde bulunulması sonucu veri sızıntısı yaşanması sebebiyle 3. kişilerin eline geçtiği tespit edilmiştir. Yetkisiz erişime maruz kalan veriler çalışanlarımızın 2015 yılında geçerli olan eski verileridir. Olayın çalışanlarımıza olumsuz yansıyacak bir finansal etki yaratması söz konusu değildir.

Bununla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12/5. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kuruluna gerekli bildirimleri yapılmıştır. Ayrıca olayın olası sonuçlarını ortadan kaldırabilmek adına da gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Kişisel verilerin korunması çalışmaları kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla titiz ve özenli davrandığımızı, her türlü teknolojik veri güvenliği adımlarını izlediğimizi, gerekli tüm kontrollerin aralıksız olarak yapıldığını ve bu durumun bir daha gerçekleşmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla

Detay bilgi için  GosasYetenekveKulturOperasyonMerkezi@garantibbva.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.Kişisel Verilerin Korunması

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. Şirketimizce sunulan ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetleri kapsamında tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatine sunarız.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimizce sunulan ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetleri kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimiz ile Şirketimizin ana ortağı T.Garanti Bankası A.Ş.’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir: • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, anne adı, baba adı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri

• Görsel kayıtlar: Fotoğraf

• İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

• İşlem Güvenliği Verileri: Elektronik işlem kanallarına giriş için gerekli bilgiler, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları,

• Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,

• Bankacılık ve Finans Verileri: Şirketimizce üretilen fiyatlandırma, mutabakat, tedarikçi bilgileri, müşteri bilgileri, müşterinin Şirketimizden aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, POS bilgileri, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,

• Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel Şirketimizce ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetleri sunulması esnasında, devamında ve sonrasında temin edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, Şirketimizle gerçekleştirilebilecek telefon görüşmeleri, Şirketimizin dış hizmet aldığı taraflar aracılığıyla da elde edilebilmektedir .

Kişisel verileriniz, dış hizmet kuruluşlarımız ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.IV. Şirketimizce ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetleri sunulması esnasında, devamında ve sonrasında

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimizce sunulan ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetlerimizin sunulması için aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:


İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Müşterinin ve kişinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
- Açık rızanın varlığı halinde


Ödeme sistem işleticiliğinin ve destek hizmetlerinin sunulması, başvuruların alınması, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, sözleşmesel ilişkinin kurulması, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Şirketimizle imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,


- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Ödeme ve Elektronik Para kuruluşlarının üye işyeri süreçlerinin yönetimine dair yayınladığı alt düzenlemeler ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


- Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması


Şirket sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Şirketin iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve hizmet alım operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,


- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Dış hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası dış hizmetlerinin yürütülmesi,


- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Şirketin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi


Şirketin ana hissedarı ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması


İşlem güvenliğinin tesisi, tedarikçilerin ve çalışanların her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı ilgili kişileri, Şirketi ve ödeme sistemini korumak, internet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


TCMB ve BDDK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi


Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında sunduğumuz, ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetlerini sunmak,


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi


Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik işlem ortamlarında işlemleri tamamlayabilmek için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,


- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması


Sunduğumuz ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetlerine yönelik özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; program ortaklarına yönelik ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak takas ve mutabakat ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak,


- Açık rızanın varlığı halinde
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,


- Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Takasnet sistemi üzerinden kart hamillerinden gelebilecek itiraz ve şikayetlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, gerek sözleşme gerek ise VISA ve Mastercard gibi uluslararası kart çıkaran kuruluşların kuralları kapsamında sonuca ulaşması, değerlendirilmesi ve sonucunun üye işyerine bildirilmesi süreçlerinin uçtan uca yönetilmesi,


- Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ödeme ve elektronik para hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.V. Kişisel Verilerin Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler veya mevzuat tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:


Aktarılan Kişi/Kuruluşlar


Aktarma Amaçlarımız


Müşterinin ve kişinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,


- Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı


Yurt içi ve yurt dışı bankalar
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, Bankalararası Kart Merkezi, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK, Ticaret Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi kamu tüzel kişileri


- Ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetleri faaliyetlerinin yürütülebilmesi, kart hamillerinden gelebilecek itirazların değerlendirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için


Ana hissedarımız T.Garanti Bankası A.Ş.


- Dış hizmet alımı, destek hizmeti verilmesi ve 5549 sayılı Kanun kapsamında Garanti BBVA Finansal Grubu içerisindeki Ana Finansal Kuruluş sıfatı ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,


Ödeme sistem işleticiliği hizmeti ve destek hizmeti faaliyetlerimizi yürütmek için dış hizmet aldığımız tedrikçiler veya Visa, Mastercard, AMEX gibi iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, - Ödeme sistem işleticiliği ve destek hizmetlerinin yürütülebilmesi için dış hizmet alınan taraflarla ve işbirliği yapıp program ortağı olduğumuz taraflarla olan faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için


VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b) Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

d) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

• Genel müdürlüğümüze bizzat yazılı olarak teslim edebilir,

• Noter kanalıyla gönderebilir,

• garantiodemesistemleri@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.